Før opstart på kørelæreruddannelsen

Lastbilkørekort og hænger

Hvor kan man tage kørekort til C (stor lastbil) og C/E (vogntog, hængerkort) , hvor lang tid tager det og hvad koster det?

Kørekort til A stor motorcykel

Hvor kan man tage kørekort til A (stor motorcykel), hvor lang tid tager det og hvad koster det?

Voksenpædagogisk Grundkursus

Hvor kan man tage AVG (Voksenpædagogisk Grundkursus), hvor lang tid tager det og hvad koster det?

Hvad skal der til for at blive kørelærer?


Du kan få kørelærergodkendelse til kategori A (stor motorcykel), til kategori B (almindelig bil) og til kategori C, D og E (lastbil, bus og stort påhængskøretøj).

Formelle krav

Du skal være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer. 

Du skal have erhvervet førerret, og du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt. 

Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse. 

For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf. 

Kørelærerkategorier

Du kan blive kørelærer til følgende kategorier: 

 1. kategori A (stor motorcykel)
 2. kategori B (almindelig bil)
 3. kategori C, D og E (lastbil, bus og stort påhængskøretøj).

Du skal først godkendes som kørelærer til kategori B, før du kan udvide din kørelærergodkendelse til kategori A og/eller til kategori C, D og E. 

Kørelærerkategori B giver dig ret til at virke som kørelærer til almindelig bil samt traktor. 

Kørelærerkategori A giver dig ret til at virke som kørelærer til stor knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn. 

Kørelærerkategori C, D og E giver dig ret at virke som kørelærer til lille og stor lastbil, lille og stor bus, stort påhængskøretøj samt traktor. 

Hvornår kan jeg starte på en kørelærerskole?

Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen på en kørelærerskole, skal forinden opfylde følgende krav: 

 1. Erhvervet førerret til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj). Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal ansøgeren have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.
 2. Gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

Kan jeg få merit for mine uddannelsesmæssige forudsætninger?

Hvis en ansøger ikke opfylder betingelserne om et pædagogisk undervisningsforløb, jf. ovenfor under pkt. 2), men som finder at have tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med det godkendte pædagogiske undervisningsforløb, kan man ansøge Færdselsstyrelsen om godkendelse heraf. Færdselsstyrelsen vil til brug for afgørelsen anmode ansøgeren om at indsende dokumentation for ansøgerens faglige kvalifikationer. 

Det pædagogiske undervisningsforløb kan f.eks. være en almen voksenpædagogisk grunduddannelse. Dette undervisningsforløb har blandt andet følgende læringsmål: 

 • planlægge deltagerorienterede undervisningsforløb,
 • beskrive formål og læringsmål samt udvælge relevante indholdspunkter,
 • målrette budskab til forskellige målgrupper,
 • variere undervisning med brug af forskellige metoder, principper og forståelsesværktøjer,
 • forstå hvilke faktorer der fremmer og hæmmer læring,
 • tage hensyn til deltageres forskellige måder at lære på,
 • skabe befordrende læringsmiljøer,
 • håndtere modstand og barrierer i undervisningsrummet,
 • skabe værdige relationer og kommunikere i øjenhøjde, kommunikation,
 • give og modtage konstruktiv anerkendende feedback og reflektere over egen rolle, ressourcer og udviklingsområder.

En ansøger, der ønsker merit for et andet gennemført pædagogisk undervisningsforløb, skal derfor kunne dokumentere, at ovenfor nævnte læringsmål er opnået. 

Ved tilmeldingen til kørelærerprøven, vil det blandt andet blive kontrolleret, at du opfylder kravet til erhvervelsen af førerret til kategori B, C, C/E og erhvervsmæssig personbefordring til kategori D, og at du har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen. 

Uddannelsen

For at blive kørelærer, skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en fastsat undervisningsplan. En godkendt kørelærer skal foretage selve undervisningen. Det betyder, at underviseren skal være særligt godkendt til den kategori, der ønskes kørelærergodkendelse til, og skal have gennemgået et af Færdselsstyrelsen godkendte kurser. Det er dog muligt at anvende en person, der har særlige faglige kompetencer til dele af undervisningen. 

Formålet med undervisningsforløbet er, at du skal opnå følgende: 

 1. indgående viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 2. færdighed i at undervise køreelever inden for rammerne af undervisningsplanerne,
 3. viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik og køreteknik ud over rammerne i undervisningsplanerne i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet,
 4. viden om trafikkultur, færdselspsykologi og -sociologi i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet, og
 5. viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen samt arbejdsmiljø, virksomhedsøkonomi og -drift i det omfang, driften af en køreskole gør det påkrævet.

Du kan få undervisning hos private kørelærerskoler. Undervisningen har en varighed af ca. otte måneder. Du betaler selv for undervisningen. 

Kørelæreprøven og tilmelding 

Prøven består af en skriftlig forprøve og en mundtlig afsluttende prøve. Prøven afholdes 2 gange om året for prøvekommissionen.

Kilde: https://fstyr.dk/da/K%C3%B8rekort/K%C3%B8rel%C3%A6rer/Uddannelsen-som-koerelaerer#uddannelsens-indho...